NUCH Woodshine’s Regal Swany (t) ”Nicko”

Født 11.04.05
(Swan Du Pays D’astree x NUCH Woodshine’s Fatal Roica)

 

  1 2 3 4 5
1)Tilgjengelighet Hundens møteprogram og kontaktvillighet Avviser aggressivt kontakt med fremmede mennesker Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker Godtar kontakt med fremmede mennesker Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt
Nicko
Påtrengende kontaktvillighet
2) Lekelyst (Jaktkamp) hundens evne/vilje til å vise kampadferd Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller

 

Lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet
Nicko
Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke
4)Sosial kamp hundens evne/vilje til å vise kampadferd Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.
Nicko
Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke. Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5) Sosial dominans Hundens evne til å klatre på rangstigen

 

Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek
Nicko
Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte Viser ingen interesse Starter men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse, fullfører Starter målbevisst. bytteinteressertNicko Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7) Byttegripende Hundens evne og intensitet i å gripe byttet Ingen bytteinteresse Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke Griper noe nølende, slipper raskt Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter
Nicko
Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse
8)

Forsvarslyst Hundens lyst til å stanse en inntrenger

Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde
Nicko
Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9) Funksjonsutvikling Intensitet og hurtighet Ingen synlig reaksjon Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans- programmet
Nicko
Rask utvikling med tyngde i dominansprogram Står avventende, går direkte i angrep
10) Terskelverdi Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen Viser flukt/angrep ved revirgrensen
Nicko
Ingen flukt/angrepsreaksjon
11) Avreagering Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning Avreagerer ikke Avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen
Nicko
Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses drift Ingen reaksjon ingen avreaksjon
12) Konsentrasjon Hundens evne til å holde på oppmerksomheten Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv
Nicko
Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
13) Koordinering Riktig handling mellom og mot opplevelsene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene Løser enkelte moment rasjonelt Løser de fleste momenter rasjonelt
Nicko
Korrekte handlinger med full kontroll
14) Temperament Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene Ikke reaksjon i testsituasjon, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen
Nicko
Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
15) Mot Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene
Nicko
Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16) Skarphet Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på Refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn
Nicko
Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet Viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast Hundens reaksjon på skudd Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd. bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast. Sterke oppmerksomhets- signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten. Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets- signaler
Nicko