Bambou de la Vallèe des Suessiones (g)

Født 22.09.06
(Max Du Musher (t) x Tootsie de la Valle des Suessiones)

 

  1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt.
Balansert
Kira
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele veien. Nøytral Følger med villig. Engasjerer seg
Kira
Følger med
villig. Viser
intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller bite forsøk Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Kira
Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testlede
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter
veldig raskt
Kira
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Kira
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen,rykker, drar i mot til
testleder slipper
Kira
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Kira
Starter men
avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper
forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Kira
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom
og i hovedsak
rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Kira
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd
Kira
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Kira
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse
Kira
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
Kira
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Kira
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende
seg bort
Kira
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Kira
Viser
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og angrep.Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Kira
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående
redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Kira
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Kira
Biter i/leker med kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og stanser Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Kira
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til
skrammelet når føreren står ved
siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
Kira
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Kira
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden
Kira
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Kira
Viser
trusselatferd over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/
resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
Kira
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Kira
Oppholder seg foran eller ved
siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde.Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/ roper på hunden Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Kira
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakt – helt uengasjert,
men drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Kira
Tar selv kontakt
– balansert
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Kira
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Kira
Griper direkte med hele munnen Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden
helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Kira
Avbryter
aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser.
Avstår skudd