Bamsemums Hero (t)

<

MH Protokoll for Ida M Stiansen kull f:19.09.2009


Testdato: 18 August 2012
Beskrivere: Jan Østerhus og Øivind Juul Schjetne
Hunder: Bamsemums Hero


Testdato: 11 Mai 2013
Beskrivere: Tryggve Kroken og Runar Oudmayer
Hunder: Bandit

1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna
Bandit
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men
drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt.
Balansert
Bamsemums Hero
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide 
Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Bandit
Følger med hele
veien. Nøytral
Følger med villig.
Engasjerer seg
Bamsemums Hero
Følger med villig. Viser
intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Bandit
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Bamsemums Hero
Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Bandit
Leker. starter
langsomt,
men
blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Bamsemums Hero
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Bamsemums Hero, Bandit
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke
Bandit
Biter forsiktig,
slipper, holder, men drar ikke i mot
Bamsemums Hero
Biter –
drar i mot –
slipper –
tar nytt tak
Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Bandit (1)(2)
Starter men
avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Bamsemums Hero (1)(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Bandit (1)(2)
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse
Bamsemums Hero (2)
Griper direkte
Slipper
Bamsemums Hero (1)
Griper direkte,
Beholder byttet i 3 sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Bamsemums Hero
Er oppmerksom
og i hovedsak
rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Bandit
Er oppmerksom,
men noe urolig. Vandrer rundt og snuser
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Bamsemums Hero
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Bandit
Interessert.
Følger fig.
uten
avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Bamsemums Hero, Bandit
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første og andre
del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert
Bamsemums Hero, Bandit
Går frem når fig. snakker eller leker
med gjenstanden
Går frem når fig.
gir seg til kjenne
Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Bamsemums Hero, Bandit
Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper,
drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Griper direkte
med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Bamsemums Hero, Bandit
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Bamsemums Hero
Gjør
unnamanøver
uten å vende
seg bort
Bandit
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Bandit
Viser noe
trusselatferd
Bamsemums Hero
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og angrep.Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Bandit
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Bamsemums Hero
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved
siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen
uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående
redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag
ved
2. passering
Bamsemums Hero
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor
redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
Bandit
6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Bamsemums Hero, Bandit
Stanser lukter/ser
på kjeledressen en gang
Stanser
lukter/ser på
kjeledressen
minst to ganger
Biter i/leker
med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Bamsemums Hero
Gjør unna
manøver uten
å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
Bandit
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Bandit
Går fram til
skrammelet
uten hjelp
Bamsemums Hero
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Bamsemums Hero, Bandit
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag
ved
2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Ingen interesse for lydkilden
Bamsemums Hero, Bandit
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser
på lydkilden
minst
2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden
ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Bamsemums Hero
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/
viser reaksjon mot
spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Bandit
Kontrollerer/ viser reaksjon mot
spøkelsene under hele
momentet
Bamsemums Hero
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Bamsemums Hero, Bandit
Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg
foran eller ved
siden av fører,
pendler mellom flukt/start
og kontroll
Oppholder seg ihovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde. Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med
figurantene/roper på hunden
Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
Bamsemums Hero, Bandit
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt – helt uengasjert,
men drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt
– balansert
Bamsemums Hero, Bandit
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Bamsemums Hero
Leker – starter
langsomt, men
blir aktiv
Bandit
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke
Bamsemums Hero
Griper ikke
direkte, snuser
først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Bandit
Griper direkte
med hele
munnen
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden
helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første skudd.
Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Bamsemums Hero
Avtagende
reaksjon/
rette rinteressen mot skytter/
går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter
aktivitet.
Fokuserer på
skytter. Kan
ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd
Bandit