Bästdals Arv (t)

Bästdals Arv (t)
Født: 14.03.05

1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/
eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar
seg unna
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert,
men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv
eller når fører
tar kontakt. Balansert
Arv
Intensiv
kontaktatferd mot testleder.
Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide 
Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig.
Strever mot fører eller 
trekker mot annen retning
Følger med
hele veien. Nøytral
Følger med villig. Engasjerer seg
Arv
Følger med
villig. Viser
intensiv
interesse
mot testleder,
hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt.
kontakt med fører
Aksepterer,
nøytral
Aksepterer,
svarer med
kontaktatferd
Arv
Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testlede
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Arv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Arv
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke 
i
mot
Biter – drar i
mot – slipper
– tar nytt tak
Arv
Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Arv
Starter eller
løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter
direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse
Arv
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder
byttet i 3
sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/
inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Aras
Er oppmerksom
og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Arv
Er oppmerksom,
men noe urolig. Vandrer rundt og snuser
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd
Arv
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller knurring
Arv
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets første del
Enkelte bjeff og/
eller knurring under momentets første og andre del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser
trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig.snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig.gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller
tidsforsinkelse
Går fram
direkte til fig. uten hjelp
Arv
5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen. Drar i mot
Arv
Griper direkte
med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Arv
Oppfordrer
passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende
seg bort
Arv
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Arv
Viser
trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselatferd og noen angrep Viser
trusselatferd og angrep.
Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/
går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/
roper på hunden
Arv
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Arv
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse
Ingen interesse for
kjeledressen
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang Stanser
lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Arv
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Arv
Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer
enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått
halve distansen
Arv
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Arv
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger
Arv
Biter i/leker med
lydkilden.
Interessen avtar
Biter i/leker med lydkilden
ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER 
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Arv
Viser trusselatferd over lengre tid Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER 
Kontroll
Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd
Arv
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontrollerer/ viser reaksjon mot
spøkelsene under hele
momentet
8c
SPØKELSER 
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved
siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Arv
Flykter lenger enn båndets lengde. Kan
søke støtte hos tilskuerne eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
drakta
Arv
Går fram når fører snakker med
figurantene/roper på hunden
Går fram til
spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt – helt uengasjert,
men drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt
– balansert
Arv
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Arv
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele munnen
Arv
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første skudd.
Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Arv
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd