Betzy de Contrescarpe (t)

Født 30.10.06
(Titus de Cotrescarpe x Pessel du Musher)

  1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/ eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert
Betzy
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele veien. Nøytral Følger med villig.Engasjerer seg
Betzy
Følger med villig. Viser
intensiv
interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller bite forsøk Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Betzy
Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Betzy
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Betzy
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Betzy
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder
slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men
avbryter
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Betzy
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
Betzy
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom
og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig. Vandrer rundt og snuser
Betzy
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Betzy
Interessert. Vil starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller knurring
Betzy
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser
trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav
kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Betzy
5d AVSTANDSLEK Lekelyst Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
Betzy
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
Betzy
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
Betzy
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Betzy
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem Går frem når fører setter seg på huk og prater med
kjeledressen/ roper på hunden Betzy
Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Betzy
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Betzy
Stanser
lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/ leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unna manøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
Betzy
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
Betzy
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Betzy
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang
Betzy
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 2 ganger Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/ leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Betzy
Viser stor
trusselatferd og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot spøkelsene nå
og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Betzy
Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll
Betzy
Flykter lenger enn båndets lengde.Kan
søke støtte hos tilskuerne
eller forlate
stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene drakta Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til
spøkelset uten hjelp
Betzy
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer
kontakt – helt uengasjert,
men drar seg
ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt
– balansert
Betzy
Intensiv
kontaktatferd
mot
figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Betzy
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte med hele munnen
Betzy
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden
helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men
opptar tidligere aktivitet
Betzy
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser.
Avstår skudd