Boss du Chateau du Paradis (g) “Billy”

Født 11.01.06
(Orsam de Salte Cabre x Nina du Champ Boulet)

 

  1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg unna
Aksepterer
kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert
Billy
Intensiv
kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide

 

Følger ikke med tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning Følger med hele veien. Nøytral
Billy
Følger med villig. Engasjerer seg

 

Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller bite forsøk Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Billy
Aksepterer, svarer med kontaktatferd Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter langsomt, men blir aktiv Leker aktivt,
starter raskt
Billy
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden
Billy
Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper
Billy
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Billy
Starter men avbryter Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart – målrettet Bremser ned ved byttet Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Billy (1)
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Billy (2)
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder
byttet i 3
sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom
og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Billy
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk Veldig  interessert.
Gjentatte startforsøk
Billy
5b AVSTANDSLEK Trussel/aggresjon Ingen bjeff eller
knurring
Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Billy
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del
5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. Uinteressert Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse Går fram direkte til fig. uten hjelp
Billy
5d AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen interesse Leker ikke, men viser interesse Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke
Billy
5e AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men avbryter Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant
Billy
Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver uten å vende seg bort
Billy
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Billy
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/
går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/roper på hunden Går fram til
kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Billy
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen
tempoforandring eller unnamanøver

Billy

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen
Billy
Stanser lukter/ ser på kjeledressen en gang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger Biter i/ leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å vende seg bort
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
Billy
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden
Billy
Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Billy
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden
Billy
Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang Stanser/lukter ser på lydkilden
minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/ leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Billy
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser stor trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll,deretter ingen interesse
/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd Kontrollerer/ viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet
Billy
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Billy
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde.Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet
8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av
figurantene
drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand Går fram til spøkelset uten hjelp
Billy
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt – balansert
Billy
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter
langsomt, men blir aktiv
Billy
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i gjenstanden
Griper direkte med hele munnen
Billy
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen
berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt

Billy

Kontroll som
forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd