Brakeless Fortuna Farenheit (m)

28.04.12

Brakeless Fortuna Farenheit (m)
17.03.10
(Loyal Lotus Of Dark Brightness (m) x Bj Rachel Av Nangijala (m))

1 2 3 4 5
1a
KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer
kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv
eller når fører
tar kontakt.
Balansert
Fortuna F
Intensiv
kontaktatferd mot testleder.
Kan hoppe og bjeffe
1b
KONTAKT
Samarbeide 
Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning
Følger med hele
veien. Nøytral
Følger med villig. Engasjerer seg
Fortuna F
Følger med
villig. Viser
intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg unna tar evt. kontakt med fører Aksepterer,
nøytral
Fortuna F
Aksepterer,
svarer med kontaktatferd
Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd mot testleder
2a
LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men blir aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Fortuna F
Leker veldig
aktivt – starter veldig raskt
2b
LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte
med hele
munnen
Fortuna F
Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden
2c
LEK
Drakamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke i mot
Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak
Fortuna F
Griper direkte
med hele munnen, drar i mot til testleder
slipper
Griper direkte
med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper
3a
JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Fortuna F (2)
Starter men
avbryter
Fortuna F (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b
JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
Fortuna F (1+2)
Griper ikke, men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte, Beholder byttet i 3 sekunder
4
AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitets-økninger Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og snuser
Fortuna F
Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter
5a
AVSTANDSLEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert.
Følger fig. uten avbrudd
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig
interessert.
Gjentatte startforsøk
Forutna F
5b
AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon
Ingen bjeff eller
knurring
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Fortuna F
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer under momentets
første del
Viser
trusselatferd.Bjeffer og knurrer under momentets
første og andre del
5c
AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til
fig. Uinteressert
Går frem når fig. snakker eller leker med gjenstanden
Fortuna F
Går frem når fig. gir seg til kjenne Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d
AVSTANDSLEK
Lekelyst
Viser ingen
interesse
Leker ikke, men
viser interesse
Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke i mot Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot Fortuna F Griper direkte med hele munnen.
Drar i mot. Slipper ikke
5e
AVSTANDSLEK
Samarbeide
Viser ingen
interesse
Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Fortuna F
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer
passiv fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver uten å vende  seg bort
Fortuna F
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5 meter
6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser  trusselatferd over lengre tid Fortuna F Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/ roper på hunden Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Fortuna F
Går fram til
kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE
Gjenstående redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Fortuna F
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor
redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeledressen Stanser lukter/ser på kjeledressen engang Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Fortuna F
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser kort stopp Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende seg bort
Fortuna F
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer
enn 5 meter
7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke frem Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går fram til
skrammelet når føreren står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
Fortuna F
7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen
tempoforandring eller unna manøver
Fortuna F
Liten bue/liten
tempoforandring ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering.
Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor
redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden Stanser/lukter ser på lydkilden minst 1 gang
Fortuna F
Stanser/lukter
ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer
8a
SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen
trusselatferd
Viser noe trusselatferd Viser  trusselatferd over lengre tid Fortuna F Viser stor trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep
8b
SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse
/resignerer
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot
spøkelsene. Lange avbrudd
Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene.
Korte avbrudd
Fortuna F
Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele
momentet
8c
SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Fortuna F
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller ved siden av fører,
avstands-regulering
Oppholder seg
foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate stedet

 

8d
SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av
figurantene drakta
Går fram når fører snakker med figurantene/ roper på hunden Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Fortuna F
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e
SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk Aksepterer kontakt – helt uengasjert, men drar seg ikke unna Besvarer kontaktforsøk Tar selv kontakt
– balansert
Fortuna F
Intensiv
kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe
9a
LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Leker – starter langsomt, men blir aktiv Leker aktivt, starter raskt
Fortuna F
Leker veldig aktivt – starter veldig raskt
9b
LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Fortuna F
Griper direkte
med hele munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10
SKUDD
Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt Fortuna F Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går  tilbake til aktivitet/passiv Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd