Brukbare’s C-kull

MH Protokoll for Brukbare’s C-kull f:29.08.2014


 

Testdato: 22 Mai 2016
Beskrivere: Heidi Lernæs og Ann-Merethe Rønning
Hunder: Brukbare’s Cassandra, Brukbare’s Charlie, Brukbare’s Crescendo

 

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Cassandra, Charlie, Crescendo
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Cassandra
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Charlie, Crescendo
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Cassandra
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Charlie, Crescendo
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Cassandra, Crescendo
Starter raskt, leker aktivt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Charlie
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Cassandra, Charlie, Crescendo
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Cassandra, Crescendo
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Charlie
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Cassandra (1)
Starter men avbryter før byttet
Cassandra (2), Charlie (2), Crescendo (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Charlie (1)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
Crescendo (2)
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Cassandra (1)(2), Charlie (2), Crescendo (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Charlie (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Cassandra
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Crescendo
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Charlie
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Cassandra
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Charlie, Crescendo
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Cassandra, Charlie, Crescendo
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Cassandra
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Charlie, Crescendo
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Cassandra
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Crescendo
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Charlie
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Cassandra
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Charlie, Crescendo
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Charlie
Huker seg og stanser
Cassandra, Crescendo
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Cassandra, Charlie, Crescendo
Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Charlie
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Cassandra
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Crescendo
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Charlie, Crescendo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Cassandra
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Charlie
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Cassandra, Crescendo
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Cassandra
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Charlie, Crescendo
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Charlie, Crescendo
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Cassandra
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Cassandra, Charlie, Crescendo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Cassandra, Charlie, Crescendo
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Crescendo
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Charlie
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Cassandra
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Crescendo
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Cassandra, Charlie
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Charlie
Crescendo
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Cassandra
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Charlie
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan Går fram til spøkelset uten hjelp
Cassandra, Crescendo
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Charlie, Crescendo
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Cassandra
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Cassandra, Charlie, Crescendo
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Cassandra, Charlie, Crescendo
Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Cassandra, Charlie, Crescendo
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd