Heierås A-kull

MH Protokoll for Heierås A-kull-kull f:08.07.2003


 

Testdato: 28 August 2004
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Ahmei Tyra, Heierås Aicko, Heierås Ajax, Heierås Ali, Heierås Aragoorn Rex, Heierås Arja

 

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Ajax
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Aicko, Ahmei Thyra, Ali, Aragoorn Rex, Arja
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Ajax, Aragoorn Rex
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Aicko, Ahmei Thyra, Ali, Arja
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Ajax, Aragoorn Rex
Aksepterer håndtering
Aicko, Ahmei Thyra, Ali
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Arja
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Ali, Aragoorn Rex
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Ahmei Thyra, Ajax, Arja
Starter raskt, leker aktivt
Aicko
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Ali
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Aragoorn Rex
Griper forsiktig, eller med fortennene
Ahmei Thyra, Arja
Griper direkte med hele munnen
Aicko, Ajax
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Ali, Aragoorn Rex
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Ahmei Thyra, Aicko, Arja
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Ajax
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Aragoorn Rex (1)
Starter men avbryter før byttet
Ali, Arja
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Ajax
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Ahmed Thyra
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
Aicko
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Ali, Aragoorn Rex, Arja (1)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Ahmei Thyra, Ajax
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Aicko
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Ahmei Thyra, Ali
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Ajax, Aragoorn Rex, Arja
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Aicko
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Ahmei Thyra, Ajax, Ali, Aragoorn Rex, Arja
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Aicko
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Ahmei Tyra, Aicko, Ajax, Ali, Aragoorn Rex, Arja
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Ahmei Thyra, Ajax, Ali
Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Arja
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Aicko
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Aragoorn Rex
Leker ikke, men viser interesse
Ajax, Ali
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Ahmei Thyra, Aicko, Arja
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Ajax, Ali, Aragoorn Rex
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Aicko, Arja
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Ahmei Thyra
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Aicko
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Ahmei Thyra, Aragoorn Rex, Arja
Flykter høyst 5 meter
Ajax, Ali
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Ahmei Thyra, Aicko, Ali, Aragoorn Rex
Viser trusselatferd over lengre tid
Ajax, Arja
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Aicko, Ajax, Aragoorn Rex, Arja
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Ahmei Thyra
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Ali
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Aragoorn Rex
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Ahmei Tyra, Aicko, Ajax, Ali, Arja
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Aragoorn Rex
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Ahmei Tyra, Aicko, Ajax, Arja
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Ali
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Ahmei Tyra, Ajax, Ali, Aragoorn Rex
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Aicko, Arja
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Ahmei Thyra, Aragoorn Rex
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Aicko, Ajax, Ali, Arja
Går fram til skrammelet uten hjelp
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Aicko, Aragoorn Rex
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Ahmei Thyra, Ajax, Ali, Arja
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Aragoorn Rex
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Aicko, Ajax, Ali
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Ahmei Thyra, Arja
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Ahmei Thyra, Arja
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Aicko, Ajax, Ali, Aragoorn Rex
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Ahmei Thyra, Aragoorn Rex, Arja
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Aicko, Ajax, Ali
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Ahmei Thyra, Aicko, Arja
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Ali
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Ajax, Aragoorn Rex
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Ajax
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Ahmei Thyra, Ali, Aragoorn Rex
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan
Aicko
Går fram til spøkelset uten hjelp
Arja
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Aicko, Ajax, Aragoorn Rex
Tar selv kontakt med spøkelset
Ali, Arja
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
Ahmei Thyra
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Ali, Aragoorn Rex
Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Ahmei Thyra, Ajax, Arja
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Aicko
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Ali, Aragoorn Rex
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Ahmei Thyra, Arja
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
Aicko, Ajax
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Aicko, Ajax
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Ali, Arja
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Ahmei Thyra
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
Aragoorn Rex