Heierås E-kull

MH Protokoll for Heierås E-kull-kull f:10.09.2005


Testdato: 06 Mai 2007
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås El Caro, Heierås Emma, Heierås Era Domina


Testdato: 16 Juni 2007
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Embla, Heierås Emilia, Heierås Erja

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Erja
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
El Caro, Embla, Emila, Emma, Era
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Erja
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
El Caro, Embla, Emila, Emma, Era
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Erja
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
El Caro, Embla, Emila, Emma, Era
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke
Embla
Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
El Caro, Emila
Starter raskt, leker aktivt
Emma, Era, Erja
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Embla
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
El Caro, Emila, Emma, Era, Erja
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Embla
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Emila, Erja
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
El Caro, Era
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Emma
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Emma
Starter men avbryter før byttet
El Caro, Embla, Erja
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Emila
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Era
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
El Caro, Embla, Emma, Erja
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Emila
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Era
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
El Caro, Embla
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Emila, Era, Erja
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Emma
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Embla, Emila, Erja
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Emma
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
El Caro, Era
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
El Caro, Embla, Emila, Era, Erja
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del
Emma
Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Emila
Går frem når fig. er aktiv på linjen
El Caro, Embla, Emma, Erja
Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Era
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Embla, Erja
Leker ikke, men viser interesse
Emila
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Era
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
El Caro, Emma
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Emma, Erja
Blir aktiv, men avbryter
Emila
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
El Caro
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Emma, Era
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Embla, Era
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Emila, Emma
Flykter høyst 5 meter
El Caro
Flykter mer enn 5 meter
Erja
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
El Caro, Embla, Emila, Era, Erja
Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid
Emma
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
El Caro, Embla, Emma, Erja
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Emila
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Era
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Embla, Emila, Emma, Era, Erja
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
El Caro
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Embla
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Emila, Era, Erja
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
El Caro, Emma
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
El Caro, Embla, Emma, Era, Erja
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Emila
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Embla
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
El Caro, Emila, Erja
Går fram til skrammelet uten hjelp
Emma, Era
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
El Caro, Embla, Emma, Era, Erja
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Emila
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
El Caro, Embla, Erja
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Emila, Emma, Era
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
El Caro, Erja
Viser enkelte trusselsignaler
Embla
Viser trusselatferd over lengre tid
Emila, Emma
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Era
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Embla, Era, Erja
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
El Caro, Emma
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Emila
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Emila, Emma, Era, Erja
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
El Caro, Embla
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Embla, Emila, Era
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
El Caro
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan
Emma
Går fram til spøkelset uten hjelp
Erja
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den
Embla
Besvarer kontakten fra spøkelset
El Caro, Emila, Emma, Era
Tar selv kontakt med spøkelset
Erja
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Embla
Starter langsomt, blir aktiv, leker
El Caro, Erja
Starter raskt, lker aktivt
Emila, Era
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Emma
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden
El Caro
Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Embla, Emila, Erja
Griper direkte med hele munnen
Emma, Era
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Emma
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Embla, Emila, Erja
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
El Caro, Era
(begge avbryter etter 1 skudd)