Heierås F-kull

MH Protokoll for Heierås F-kull f:06.07.2006


Testdato: 20 Oktober 2007
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Fame, Heierås Figo


Testdato: 11 Oktober 2009
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Foxy

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Fame, Figo, Foxy
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Fame, Figo, Foxy
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Fame, Foxy
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Figo
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Foxy
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Fame
Starter raskt, leker aktivt
Figo
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Foxy
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Fame
Griper direkte med hele munnen
Figo
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Foxy
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Fame
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Figo
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Fame, Figo, Foxy
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Foxy
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Fame
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Figo
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Figo
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Fame
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Foxy
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Fame, Figo, Foxy
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Fame, Figo, Foxy
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Foxy
Går frem når fig. er aktiv på linjen Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Figo
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Fame
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Foxy
Leker ikke, men viser interesse
Figo
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Fame
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Foxy
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Fame
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Figo
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Figo
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Fame, Foxy
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Fame, Foxy

Viser trusselatferd over lengre tid
Figo
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Figo
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Fame, Foxy
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Fame, Figo, Foxy
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Foxy
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Fame, Figo
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Fame
Huker seg og stanser
Figo
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Foxy
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Fame, Figo, Foxy
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Fame, Figo, Foxy
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Fame
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Figo, Foxy
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Fame, Figo
Viser trusselatferd over lengre tid
Foxy
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Foxy
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Fame, Figo
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Fame, Figo
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Foxy
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Foxy
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan
Fame, Figo
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Fame, Figo, Foxy
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Foxy
Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Fame, Figo
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Foxy
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Fame, Figo
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Figo
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Fame
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Foxy
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd