Heierås I-kull

MH Protokoll for Heierås I-kull f:20.12.2007


Testdato: 07 Juni 2009 (Danmark)
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Izy


Testdato: 09 Juli 2009
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Imah


Testdato: 06 September 2009
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Ilana


Testdato: 11 Oktober 2009
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Heierås Iria

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Izy, Iria
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Imah, Ilana
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Izy, Imah, Ilana, Iria
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Izy, Imah, Ilana, Iria
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Iria
Starter raskt, leker aktivt
Izy, Imah, Ilana
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Imah, Ilana, Iria
Griper direkte med hele munnen
Izy
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Imah
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Ilana
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Izy, Iria
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Izy
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Imah, Ilana, Iria
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Izy
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Ilana, Iria
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Imah
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Izy
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Imah, Ilana
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Iria
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Imah, Ilana, Iria
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Heera
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Iria
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Imah, Ilana
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Imah, Ilana
Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Iria
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Iria
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Imah, Ilana
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Ilana
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Izy, Imah, Iria
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Ilana
Flykter høyst 5 meter
Izy, Imah, Iria
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Izy, Iria
Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid
Imah, Ilana
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Ilana
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Iria
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Izy, Imah
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Imah
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Iria
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Izy
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Ilana
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Imah, Ilana
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Iria
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Imah, Iria
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Ilana
Flykter høyst 5 meter
Izy
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Iria
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Ilana
Går fram til skrammelet uten hjelp
Izy, Imah
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Izy, Ilana, Iria
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Imah
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Imah
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Ilana, Iria
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Iria
Viser trusselatferd over lengre tid
Izy, Ilana
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Imah
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Ilana
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Imah, Iria
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Ilana, Iria
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Izy
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Imah
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Imah
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Izy, Ilana, Iria
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Imah
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Izy, Ilana, Iria
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Imah, Iria
Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Ilana
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Imah, Iria
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Ilana
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Ilana
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Imah
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Izy
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Iria
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd