Heierås K-kull

MH Protokoll for Heierås K-kull f:27.04.2010


Testdato: 15 Mai 2011
Beskrivere: Øivind Juul Schjetne og Tommy Jørstad
Hunder: Heierås Killer, Heierås Kiron, Heirås Knerten


Testdato: 14 August 2011
Beskrivere: Øivind Juul Schjetne og Maj-Brit Iden
Hunder: Heierås Kairo, Heierås Kaiza, Heierås Khan, Heierås Kiwi


Testdato: 22 November 2011
Beskrivere: Johnny Johnsen og Hans Arne Marthinussen
Hunder: Heierås Kela


Testdato: 15 September 2012
Beskrivere: Heidi Lernæs og Maria Tveiten
Hunder: Heierås Kaiser

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Kaiser
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Kiron, Knerten, Killer, Kiwi, Kaiza, Khan, Kairo, Kela
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk
Kela
Følger med motvillig
Khan
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Kiwi
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Kiron, Knerten, Killer, Kaiza, Kairo, Kaiser
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk
Kiwi
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Kiron, Knerten, Killer, Kaiza, Khan, Kairo, Kaiser
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
Kela
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Killer, Kiwi, Khan, Kairo, Kela
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Kiron, Knerten, Kaiza, Kaiser
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Knerten, Killer, Kiwi, Khan, Kairo, Kela, Kaiser
Griper direkte med hele munnen
Kiron, Kaiza
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Kiron, Kiwi, Khan, Kairo
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Knerten, Killer, Kaiza, Kela
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Kaiser
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Knerten
Starter men avbryter før byttet
Kiwi
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Kaiser
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Kiron, Killer, Kaiza, Khan, Kairo, Kela
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Knerten, Kiwi
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Kaiza, Khan, Kela
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Killer
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Kiron, Kairo
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Kiron, Khan, Kairo, Kaiser
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Knerten, Kiwi
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Kaiza, Kela
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Killer
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Kaiza
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Kiron, Knerten, Killer, Kiwi, Khan, Kairo
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Kela, Kaiser
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Kiron, Knerten, Killer, Kiwi, Kaiza, Khan, Kairo, Kela, Kaiser
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Kiwi, Kaiza, Khan
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Knerten
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Killer
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Kiron, Kairo, Kela, Kaiser
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Kiwi, Kaiza, Khan
Leker ikke, men viser interesse
Kela
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Knerten, Killer
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Kiron, Kairo
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Kaiser
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Kiwi, Kaiza, Khan
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Killer, Kela
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Knerten, Kaiser
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Kiron, Kairo
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Kiron, Kaiza, Kairo, Kela
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Knerten, Killer, Kiwi, Khan, Kaiser
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Kiron, Kiwi, Kaiza, Kairo, Kela, Kaiser
Viser noe trusselatferd
Killer, Khan

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep
Knerten
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Killer
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Kiron, Knerten, Kaiza, Khan, Kaiser
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve
distansen
Kela
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Kiwi, Kairo
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Kiron, Kiwi, Kaiza, Khan, Kairo, Kela, Kaiser
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Knerten, Killer
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Kaiser
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Kiwi, Kaiza, Kairo
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Kiron, Knerten, Killer, Khan, Kela
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Kiwi, Kaiza
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Knerten, Kairo, Khan, Kela, Kaiser
Flykter høyst 5 meter
Kiron, Killer
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Kela
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Kiwi, Khan, Kaiser
Går fram til skrammelet uten hjelp
Kiron, Knerten, Killer, Kaiza, Kairo
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Kiron, Knerten, Killer, Kiwi, Kaiza, Kairo, Kela, Kaiser
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Khan
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Knerten, Killer, Kaiza
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Kiwi, Kairo, Kela, Kaiser
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Kiron, Khan
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Kiron
Viser trusselatferd over lengre tid
Kaiza, Kairo, Kaiser
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Knerten, Killer, Kiwi, Khan, Kela
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kaiza, Kaiser
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Kiron, Killer, Kiwi, Khan, Kairo
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Knerten, Kela
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Kaiser
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Knerten, Killer, Kiwi, Khan, Kela
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Kaiza
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Kairo
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Kiron
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Kiron, Killer
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Kela
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstan
Knerten, Kaiza, Kairo, Kaiser
Går fram til spøkelset uten hjelp
Kiwi, Khan
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Kiron, Knerten, Killer
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Kaiza
Tar selv kontakt med spøkelset
Kiwi, Khan, Kairo, Kela, Kaiser
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, lker aktivt
Kiron, Killer, Kiwi, Kaiza, Khan, Kairo, Kela
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Knerten, Kaiser
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Killer, Kiwi, Kairo
Griper direkte med hele munnen
Kiron, Knerten, Kaiza, Khan, Kela, Kaiser
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Kiron, Killer, Kaiza, Khan, Kela, Kaiser
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Kiwi
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Knerten
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
Kairo