Heierås N-kull

MH Protokoll for Heierås N-kull f:28.12.2012


Testdato: 07-08 Juli 2014
Beskrivere: Heidi Lernæs og Ola Valan
Hunder: Heierås Noget Ymse, Heierås Nosy


Testdato: 16 August 2014
Beskrivere: Øivind Juul Schjetne og Tryggve Kroken
Hunder: Heierås Nemo


Testdato: 06 September 2014
Beskrivere: Hans-Petter Gamborg-Nilsen og Øivind Juul Schjetne
Hunder: Heierås Nicki

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Nemo, Nicki, Noget Ymse, Nosy
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Nemo, Nicki, Noget Ymse, Nosy
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Nemo, Nicki, Noget Ymse, Nosy
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Nicki
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Nemo, Noget Ymse, Nosy
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Nicki
Griper direkte med hele munnen
Nemo
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
Noget Ymse, Nosy
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Nosy
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Nicki
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Nemo, Noget Ymse
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Nicki (1)
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Nemo (1)(2), Nicki (2), Noget Ymse (1)(2), Nosy (1)(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Nicki (1)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Nosy (1)(2)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Noget Ymse (1)
Griper direkte, slipper
Nemo (1), Noget Ymse (2)
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Nemo (2), Nicki (2)
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Nicki, Noget Ymse, Nosy
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Nemo
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Nemo, Nicki, Noget Ymse
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Nosy
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Nemo, Nicki, Noget Ymse, Nosy
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Nemo
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Noget Ymse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Nicki, Nosy
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Nosy
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Nemo, Nicki, Noget Ymse
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Nemo
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Nicki, Noget Ymse, Nosy
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Nemo, Noget Ymse, Nosy
Flykter høyst 5 meter
Nicki
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Nicki, Nosy
Viser noe trusselatferd
Nemo, Noget Ymse

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Nemo, Nicki
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Nosy
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Noget Ymse, Nosy
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Nemo, Noget Ymse, Nosy
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Nicki
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Nemo, Nicki, Nosy
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Noget Ymse
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Noget Ymse
Huker seg og stanser
Nosy
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Nemo
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
Nicki
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Nosy
Går fram til skrammelet uten hjelp
Nemo, Nicki, Noget Ymse
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Nemo, Nicki, Noget Ymse, Nosy
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Nosy
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Nicki, Noget Ymse
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Nemo
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Nemo
Viser trusselatferd over lengre tid
Nicki, Noget Ymse, Nosy
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Nemo
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Nicki, Noget Ymse, Nosy
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Nemo, Nicki
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Noget Ymse
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Nosy
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Nicki
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Noget Ymse, Nosy
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Nemo
Går fram til spøkelset uten hjelp
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Nemo, Nicki, Noget Ymse, Nosy
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker Starter raskt, leker aktivt
Nemo, Nicki, Noget Ymse
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Nosy
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Nicki, Noget Ymse
Griper direkte med hele munnen
Nemo
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
Nosy
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Nemo, Nicki, Noget Ymse
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
Nosy