Izgara’s C-kull

MH Protokoll for Izgara’s C-kull f:25.03.2010


Testdato: 7 Mai 2011
Beskrivere: Runar Oudmayer og Trond-Egil Groth
Hunder: Izgara’s Calle, Izgara’s Cameron, Izgara’s Cantona, Izgara’s Centa, Izgara’s Chani, Izgara’s Cina, Izgara’s Conan

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Cameron, Centa, Chani, Cina
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Calle, Cantona,Conan
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Cameron, Centa, Chani, Cina
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Calle, Cantona, Conan
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Cantona, Centa, Chani, Cina, Conan
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Calle, Cameron
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Cantona
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Calle, Cameron, Centa, Chani, Cina, Conan
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Cantona
Griper forsiktig, eller med fortennene
Calle, Cameron, Centa, Chani, Cina, Conan
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Cantona, Chani
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Centa
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Calle, Cameron
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Cina, Conan
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Cameron (1), Cantona (1)(2), Centa (2)
Starter men avbryter før byttet
Calle (1), Centa (1), Conan (1)(2)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Calle (2), Cameron (2), Chani (1), Cina (1)(2)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Chani (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Calle (1), Cameron (1), Cantona (1)(2), Centa (1)(2), Cina (2), Conan (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Calle (2), Cameron (2), Chani (1), Cina (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Chani (2)
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Cameron
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Cantona, Centa
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Calle, Chani
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Cina, Conan
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Centa
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Cantona, Chani
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Calle, Cameron, Cina, Conan
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Calle, Cantona, Centa, Chani, Cina, Conan
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Cameron
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Cantona, Centa
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Chani, Cina
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Conan
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Calle
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Cameron
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Cantona, Centa
Leker ikke, men viser interesse
Chani
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Calle, Cameron, Cina
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Conan
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Cantona, Centa
Blir aktiv, men avbryter
Calle, Cameron, Chani, Cina
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Conan
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Cameron, Centa, Cina, Conan
Flykter høyst 5 meter
Cantona, Chani
Flykter mer enn 5 meter
Calle
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Centa, Conan
Viser noe trusselatferd
Calle, Cameron, Cantona, Chani, Cina

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Cameron, Cantona, Centa, Cina, Conan
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Calle, Chani
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver,
Cina
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Cameron, Centa, Chani
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Cantona, Conan
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Calle
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Cameron, Conan
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Cantona, Centa, Cina
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Calle, Chani
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Cameron
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Centa, Chani, Conan
Flykter høyst 5 meter
Cantona, Cina
Flykter mer enn 5 meter
Calle
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Cameron, Centa, Cina
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Chani
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Calle, Cantona
Går fram til skrammelet uten hjelp
Conan
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Calle, Cameron, Cantona, Centa, Cina, Conan
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Chani
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Calle, Cameron, Cantona, Centa
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Chani, Cina, Conan
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Cameron, Centa, Conan
Viser trusselatferd over lengre tid
Calle, Cantona, Chani, Cina
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte avbrudd
Calle, Cameron, Centa, Conan
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Cantona, Chani, Cina
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Chani, Cina
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Cantona, Centa, Conan
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Calle
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Cameron
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Cantona
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Conan
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Calle
Går fram til spøkelset uten hjelp
Cameron, Centa, Chani, Cina
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Cantona
Tar selv kontakt med spøkelset
Calle, Cameron, Centa, Chani, Cina, Conan
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse Starter langsomt, blir aktiv, leker
Cantona, Centa
Starter raskt, leker aktivt
Calle, Cameron, Chani, Cina, Conan
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden
Cantona
Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Calle, Cameron, Centa, Chani, Cina, Conan
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Calle, Cameron, Conan
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Cina
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Cantona, Centa
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Chani
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd