Montmorenja’s C-kull

MH Protokoll for Montmorenja’s “Elleville” C-kull f:02.02.20o6


Testdato: ?
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Montmorenja’s Elleville Cairo, Montmorenja’s Elleville Casper, Montmorenja’s Elleville Ceros, Montmorenja’s Elleville Chakka, Montmorenja’s Elleville Cirka, Montmorenja’s Elleville Chili, Montmorenja’s Elleville Cera

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Cara
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Chakka, Chili, Ceros, Casper
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
Cirka, Cairo
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Cara
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Chili, Casper
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Cairo, Chakka, Cirka, Ceros
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Chili, Casper, Cara
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Cairo, Chakka, Cirka, Ceros
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke
Cairo
Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Chakka, Chili, Cara
Starter raskt, leker aktivt
Ceros, Casper
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Cirka
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Cairo
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Chakka, Ceros, Cara
Griper direkte med hele munnen
Cirka, Chili, Casper
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Cairo
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Chakka, Chili, Cara
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Ceros
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Cirka, Casper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Cairo
Starter men avbryter før byttet
Casper
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Chakka, Cirka, Chili, Ceros, Cara
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Cairo, Casper
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper
Chakka, Chili, Cara
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Cirka, Ceros
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv
Cairo
Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Ceros
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Chili
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Chakka, Casper, Cara
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Cirka
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Cairo
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Chakka, Cara

Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Cirka, Casper
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Chili
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Cairo, Chakka, Chili, Cirka, Cara
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Casper
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Cairo
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Cara
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Casper
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Cirka, Chili, Chakka
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Cairo
Leker ikke, men viser interesse
Casper, Cara
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Chakka
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Cirka, Chili
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Cairo, Casper, Cara
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Chakka
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Cirka, Chili
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Chakka
Huker seg og stanser
Chili, Cirka, Ceros
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Casper
Flykter høyst 5 meter
Cairo, Cara
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Chakka, Casper, Cara
Viser noe trusselatferd
Cairo, Chili, Ceros

Viser trusselatferd over lengre tid
Cirka
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Ceros, Cara
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Cairo, Chakka, Cirka, Chili
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Casper
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Ceros, Casper
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Chili, Cirka, Chakka
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Cairo
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Cara
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Cairo, Chakka, Ceros, Casper, Cara
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Chili, Cirka
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Cairo, Chakka, Cirka
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Chili, Ceros, Casper, Cara
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Casper, Cara
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Cairo, Chakka, Cirka, Chili, Ceros
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Cairo, Cirka, Chakka, Ceros, Casper
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Chili
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Cara
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Chakka, Ceros, Casper
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Cairo
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Cirka, Chili, Cara
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Cairo, Cirka, Cara
Viser trusselatferd over lengre tid
Chakka, Chili, Ceros, Casper
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Cairo
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Chili, Casper, Cara
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Cirka, Chakka
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Cirka, Ceros
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Chakka, Casper, Cara
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Cairo, Chili
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Chili
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Cirka, Cara
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Cairo, Ceros (1)
Går fram til spøkelset uten hjelp
Chakka, Ceros (2), Casper
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Cairo, Chili, Cara
Tar selv kontakt med spøkelset
Chakka, Cirka, Casper
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Cairo, Cara
Starter raskt, leker aktivt
Chili, Chakka, Casper
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Cirka
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Cairo, Chakka, Chili, Cirka, Casper, Cara
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Cairo, Chakka, Cirka, Chili, Ceros
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Cara
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Casper
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd