Montmorenja’s F-kull

MH Protokoll for Montmorenja’s F-kull “Arvinger” f:31.07.20o7


Testdato: ?
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Montmorenja’s Fabulous Khan Arv, Montmorenja’s Farah Arving, Montmorenja’s Faust Arving,
Montmorenja’s Fox Arving, Montmorenja’s Frikk Arving

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Fabulous Khan
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Frikk
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Farah, Fox, Faust
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Fabulous Khan, Frikk
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Farah, Fox, Faust
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk
Fabulous Khan
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Frikk
Aksepterer håndtering
Farah, Fox, Faust
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Farah, Fox, Faust, Fabulous Khan, Frikk
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Frikk, Faust, Fabulous Khan
Griper direkte med hele munnen
Fox
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
Farah
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Fabulous Khan
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Faust
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Fox, Frikk, Farah
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Farah, Fox, Faust, Frikk
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
Fabulous Khan
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Fabulous Khan
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Fox
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Frikk
Griper direkte, slipper
Farah, Faust
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Farah, Fox, Faust
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Fabulous Khan, Frikk
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Fabulous Khan, Faust

Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Frikk
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Farah
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Fox
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Farah, Fox, Faust, Fabulous Khan, Frikk
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Faust
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig. Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Farah, Fox, Fabulous Khan, Frikk
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Fabulous Khan, Faust
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Farah
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Fox
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Frikk
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Faust
Blir aktiv, men avbryter
Fabulous Khan
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Farah
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Fox, Frikk
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Farah, Fabulous Khan, Frikk
Flykter høyst 5 meter
Faust
Flykter mer enn 5 meter
Fox
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Farah, Fox, Faust, Fabulous Khan

Viser trusselatferd over lengre tid
Frikk
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Fabulous Khan
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Faust, Fox
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Farah
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Frikk
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Frikk
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Faust, Fox
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Fabulous Khan, Farah
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Frikk
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Faust, Fox, Fabulous Khan, Farah
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Fabulous Khan, Frikk, Farah
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Faust
Flykter høyst 5 meter
Fox
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Farah, Fox, Faust, Fabulous Khan, Frikk
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Farah, Faust, Fox
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Fabulous Khan, Frikk
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Faust, Fox
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Fabulous Khan, Farah, Frikk
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Fabulous Khan, Farah, Faust, Fox
Viser trusselatferd over lengre tid
Frikk
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Fabulous Khan
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Farah
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Faust, Fox, Frikk
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Faust, Fox, Frikk
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Farah
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Fabulous Khan
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Farah, Fox, Faust, Fabulous Khan
Går fram til spøkelset uten hjelp
Frikk
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Fabulous Khan, Frikk
Tar selv kontakt med spøkelset
Farah, Faust, Fox
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Farah, Fox, Faust, Fabulous Khan, Frikk
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Fabulous Khan
Griper direkte med hele munnen
Farah, Fox, Faust, Frikk
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Faust, Fox
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Fabulous Khan
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Farah
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
Frikk