Montmorenja’s J-kull

MH Protokoll for Montmorenja’s “Ivrige” J-kull f:15.03.20o9


Testdato: ?
Beskrivere: ? og ?
Hunder: Montmorenja’s Heftige Ivrige Ba-Jaz, Montmorenja’s Ivrige Jack, Montmorenja’s Ivrige Jemilla,
Montmorenja’s Ivrige Juni, Montmorenja’s Ivrige Jycken

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Jycken
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
Juni
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Jamilla
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Ba-Jaz
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Jack, Juni, Jycken
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Jamilla
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Ba-Jaz, Jack, Juni, Jycken
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Juni, Jycken
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Juni
Griper direkte med hele munnen
Jycken
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Juni
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Ba-Jaz, Jack, Jamilla,
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Jycken
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Jamilla, Juni
Starter men avbryter før byttet
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Ba-Jaz, Jack, Jycken
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Jamilla, Juni
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Ba-Jaz, Jack
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper
Jycken
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Jycken
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Jack
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Jamilla, Juni
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Ba-Jaz
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Juni

Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Jycken
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Ba-Jaz, Jamilla, Jycken
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Jack, Juni
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Jamilla
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Ba-Jaz, Juni
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Jycken
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Jack
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Juni
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Ba-Jaz, Jamilla
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Jack, Jycken
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Juni
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Jamilla, Jack, Jycke
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Ba-Jaz
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Ba-Jaz
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Jamilla, Jack
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Jack, Juni, Jycke
Viser noe trusselatferd
Ba-Jaz, Jamilla

Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Jack
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Jamilla
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Jycken
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Ba-Jaz
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Juni
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Jack, Juni, Jycken
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Ba-Jaz, Jamilla
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Juni
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Jycken
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Jycken
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Ba-Jaz, Juni
Flykter høyst 5 meter
Jack, Jamilla
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Jamilla
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Juni
Går fram til skrammelet uten hjelp
Ba-Jaz, Jack, Jycken
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Ba-Jaz, Juni, Jycken
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Jack, Jamilla
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Ba-Jaz, Jack, Juni
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Jycken
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Jamilla
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Jycken
Viser enkelte trusselsignaler
Jack
Viser trusselatferd over lengre tid
Ba-Jaz, Jamilla, Juni
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Juni
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Ba-Jaz, Jack, Jamilla
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Jycken
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Jycken
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Ba-Jaz, Juni
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Jamilla
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet.
Jack
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Juni
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Ba-Jaz, Jack
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til spøkelset uten hjelp
Jamilla, Jycken
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Juni
Tar selv kontakt med spøkelset
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Jycken
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Juni
Starter raskt, leker aktivt
Ba-Jaz, Jack, Jamilla, Jycken
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Juni
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Ba-Jaz, Jack, Jamilla
Griper direkte med hele munnen
Jycken
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Ba-Jaz, Jamilla, Jycken
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Jack, Juni
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd