Nanduhria’s I-kull

MH Protokoll for Nanduhria’s I-kull f:03.04.2013


Testdato: 27 September 2014
Beskrivere: Lise Ulleberg Kirkemo og Ann-Merethe Rønning
Hunder: Nanduhria’s Iaurwath


Testdato: 03 April 2016 – Sverige
Beskrivere: Urban Boberg
Hunder: Nanduhria’s Iarath


Testdato: 01 Mai 2016
Beskrivere: Hans-Petter Gamborg-Nilsen & Jan Østerhus
Hunder: Nanduhria’s Iorlas


Testdato: 10 September 2016
Beskrivere: Heidi Lernæs og Marianne Ono Njøten
Hunder: Nanduhria’s Ihunurion, Nandurhia’s Imrahil, Nanduhria’s Istion

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Iaurwath, Iorlas, Istion
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Iarath, Ihunurion, Imrahil
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Iarath, Iaurwath, Imrahil, Iorlas, Istion
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Ihunurion
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Ihunurion, Istion
Aksepterer håndtering
Iorlas
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Iarath, Iaurwath, Imrahil
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke
Ihunurion
Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Iarath, Iaurwath, Imrahil, Istion
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Iorlas
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Ihunurion
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Iaurwath, Imrahil, Iorlas, Istion
Griper direkte med hele munnen
Iarath
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Iarath, Iaurwath, Ihunurion, Istion
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Imrahil, Iorlas
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Imrahil (1), Istion (1)(2)
Starter men avbryter før byttet
Ihunurion (2), Imrahil (2)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Iaurwath (1)(2)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Iarath (1)(2), Ihunurion (1), Iorlas (1)(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Iaurwath (2), Ihunurion (2), Imrahil (1)(2), Istion (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Iarath (1)(2), Iaurwath (1), Ihunurion (1), Iorlas (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Iorlas (2)
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Iarath, Imrahil
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Iaurwath, Iorlas, Istion
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Ihunurion
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Istion
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Iarath, Ihunurion, Imrahil, Iorlas
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Iaurwath
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Iarath, Iaurwath, Imrahil, Iorlas, Istion
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Ihunurion
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Iarath, Istion
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Ihunurion, Iorlas
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Imrahil
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Iaurwath
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Iarath, Imrahil, Istion
Leker ikke, men viser interesse
Ihunurion
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Iaurwath, Iorlas
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Iarath, Imrahil, Istion
Blir aktiv, men avbryter
Iorlas
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Ihunurion
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Iaurwath
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Iarath, Iaurwath, Ihunurion, Iorlas
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Istion
Flykter høyst 5 meter
Imrahil
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Iarath, Ihunurion, Imrahil, Iorlas, Istion
Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep
Iaurwath
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Imrahil
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Iarath, Ihunurion, Istion
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Iaurwath, Iorlas
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Iarath, Ihunurion, Imrahil, Iorlas, Istion
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Iaurwath
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Iarath, Ihunurion, Imrahil, Istion
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Iorlas
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Iaurwath
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Iaurwath, Istion
Huker seg og stanser
Iarath, Ihunurion
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Iorlas
Flykter høyst 5 meter
Imrahil
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Iarath, Imrahil
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Iaurwath, Ihunurion, Iorlas, Istion
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Iarath, Iaurwath
Ihunurion, Imrahil, Iorlas, Istion
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Iaurwath, Imrahil
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Iarath, Ihunurion, Iorlas, Istion
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Ihunurion, Iorlas
Viser enkelte trusselsignaler
Iarath, Iaurwath
Viser trusselatferd over lengre tid
Imrahil
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Istion
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Iorlas
Ser mot spøkelsene nå og da
Iaurwath
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Iarath, Ihunurion, Istion
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Imrahil
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Iaurwath, Imrahil, Iorlas
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Iarath, Ihunurion, Istion
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Iorlas
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Iarath, Ihunurion, Imrahil
Går fram til spøkelset uten hjelp
Iaurwath, Istion
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Iaurwath, Iorlas
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den
Istion
Besvarer kontakten fra spøkelset
Imrahil
Tar selv kontakt med spøkelset
Iarath, Ihunurion
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Istion
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Ihunurion, Imrahil
Starter raskt, leker aktivt
Iarath, Iaurwath
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Iorlas
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Istion
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Iaurwath, Ihunurion, Imrahil, Iorlas
Griper direkte med hele munnen
Iarath
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Iarath, Ihunurion, Imrahil, Iorlas
Istion
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Iaurwath
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd