Nanduhria’s L-kull

MH Protokoll for Nanduhria’s L-kull f:05.01.2015

Oppdretter: Veronica Olsen – Kennel High Limits


Testdato: 10 September 2016
Beskrivere: Heidi Lernæs og Marianne Ono Njøten
Hunder: Nanduhria’s Ladros, Nandurhia’s Lalaith, Nanduhria’s Largo, Nanduhria’s Legandir


Testdato: 30 April 2017
Beskrivere: ? og ? – test tatt i Finland
Hunder: Nanduhria’s Laurelin

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Largo
Legandir
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Ladros, Lalaith, Laurelin
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk
Lalaith, Largo
Følger med motvillig
Legandir
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Laurelin
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Ladros
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Largo, Legandir
Aksepterer håndtering
Ladros
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Lalaith, Laurelin
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Lalaith, Laurelin
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Ladros, Largo, Legandir
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Ladros, Largo, Legandir
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
Lalaith, Laurelin
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Largo, Legandir
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Lalaith, Laurelin
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Ladros
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Ladros (2), Legandir (1)
Starter men avbryter før byttet
Lalaith (1)(2), Largo (2), Laurelin (1)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Ladros (1), Laurelin (2)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Largo (1), Legandir (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Ladros (1)(2)Lalaith  (1)(2), Largo (2), Legandir (1), Laurelin (1)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Largo (1), Legandir (2), Laurelin (2)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Ladros, Laurelin
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Lalaith
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Largo, Legandir
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Legandir
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Ladros, Lalaith, Largo, Laurelin
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Lalaith, Largo, Laurelin
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Legandir
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Ladros
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Ladros, Legandir, Laurelin
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Lalaith, Largo
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse
Laurelin
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Legandir
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Ladros, Lalaith, Largo
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Ladros
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Legandir, Laurelin
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Largo
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Lalaith
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Lalaith, Legandir
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Ladros, Laurelin
Flykter høyst 5 meter
Largo
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Largo, Legandir, Laurelin
Viser noe trusselatferd
Lalaith

Viser trusselatferd over lengre tid
Ladros

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Ladros
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Largo, Laurelin
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Lalaith, Legandir
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Lalaith, Legandir, Laurelin
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Ladros
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Largo
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Ladros, Legandir
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Largo, Laurelin
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Lalaith
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Ladros
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Lalaith, Legandir, Laurelin
Flykter høyst 5 meter
Largo
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Largo
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Ladros, Legandir, Laurelin
Går fram til skrammelet uten hjelp
Lalaith
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Ladros, Lalaith, Largo, Legandir, Laurelin
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Legandir, Laurelin
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Ladros, Lalaith, Largo
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Largo, Laurelin
Viser enkelte trusselsignaler
Ladros
Viser trusselatferd over lengre tid
Lalaith, Legandir
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Legandir, Laurelin
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Ladros
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Lalaith, Largo
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Lalaith, Largo, Laurelin
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Ladros
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Legandir
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Lalaith, Laurelin
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Legandir
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Ladros
Går fram til spøkelset uten hjelp
Largo
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Lalaith, Legandir
Tar selv kontakt med spøkelset
Ladros, Laurelin
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
Largo
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Ladros, Lalaith, Largo, Laurelin
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Legandir
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Ladros, Lalaith, Largo, Laurelin
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
Legandir
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Ladros, Lalaith, Largo, Legandir
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet Laurelin
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd