Nanduhria’s N-kull

MH Protokoll for Nanduhria’s N-kull f:18.03.2017


Testdato: 22 September 2018
Beskrivere: Heidi Lernæs og Ann-Merete S Rønning
Hunder: Nanduhria’s Nori, Nanduhria’s Nessa, Nanduhria’s Nahar

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk. gj.føres ikke innen tiden
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Nori, Nessa, Nahar
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Nessa, Nahar
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
Nori
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk. Håndtering ikke gj.ført
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Nori, Nahar
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
Nessa
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikk Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Nessa
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Nori, Nahar
2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Nori, Nessa, Nahar
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Nessa, Nahar
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
Nori
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Nori(1), Nessa(1)(2), Nahar(1)
Starter men avbryter før byttet
Nahar (2)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Nori (2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Nori (1), Nessa (1)(2), Nahar (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden

Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper
Nori (2)
Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Nessa, Nahar
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Nori
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Nori, Nahar
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
Nessa
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Nori, Nessa, Nahar
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Nori, Nessa, Nahar
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Leker ikke, men viser interesse Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Nori, Nessa, Nahar
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Nori, Nessa, Nahar
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant Oppfordrer passivt fig. til fo, rtsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Nori
Huker seg og stanser
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Nahar
Flykter mer enn 5 meter
Nessa
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Nahar
Viser noe trusselatferd
Nessa

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep
Nori
Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Nahar
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Nessa
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen Går fram til kjeledressen uten hjelp
Nori
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Nori, Nessa
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Nahar
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Nori, Nessa
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Nahar
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Nori
Huker seg og stanser Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Nessa, Nahar
Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Nahar
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Nessa
Går fram til skrammelet uten hjelp
Nori
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Nori, Nessa, Nahar
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Nori, Nessa, Nahar
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Viser enkelte trusselsignaler
Nahar
Viser trusselatferd over lengre tid
Nori, Nessa
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Nori
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Nahar
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Nessa
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Nori
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Nahar
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start
og kontroll
Nessa
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Nahar
Går fram til spøkelset uten hjelp
Nori, Nessa
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Nori, Nahar
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
Nessa
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Nahar
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
Nori, Nessa
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Nori, Nessa, Nahar
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Nori, Nahar
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Nessa
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd