Nangijala Av-kull

MH Protokoll for Nangijala Av-kull f:26.02.2002


Testdato: 26 Juli 2003 – Sverige
Beskrivere: Torsten Domeij
Hunder: Hornblende Av Av Nangijala


Testdato: 17 April 2004 – Sverige
Beskrivere: Mikael Olofsson
Hunder: Quartz Av Av Nangijala, Sparagmitt Av Av Nangijala

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Hornblende, Quartz
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
Sparagmitt
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Hornblende, Quartz
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
Sparagmitt
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk
Hornblende
Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Quartz, Sparagmitt
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Hornblende, Quartz, Sparagmitt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Quartz, Sparagmitt
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
Hornblende
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Hornblende, Quartz, Sparagmitt
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Hornblende (1)(2), Quartz (1)(2), Sparagmitt (1)(2)
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Quartz (1)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Quartz (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Hornblende (2)
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
Hornblende (1), Sparagmitt (1)(2)
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Hornblende
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Sparagmitt
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
Quartz 
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Hornblende, Sparagmitt
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Quartz
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Hornblende
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Sparagmitt
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Quartz
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Hornblende
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Quartz
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
Sparagmitt
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Hornblende
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
Quartz, Sparagmitt
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Hornblende
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Sparagmitt
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
Quartz
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Sparagmitt
Huker seg og stanser
Hornblende
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Quartz
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser noe trusselatferd
Quartz

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
Hornblende, Sparagmitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt
roper på hunden
Quartz
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
Hornblende, Sparagmitt
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Hornblende, Sparagmitt
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Quartz
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Hornblende
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Quartz, Sparagmitt
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Hornblende, Quartz, Sparagmitt
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Hornblende
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Quartz
Går fram til skrammelet uten hjelp
Sparagmitt
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Hornblende, Quartz, Sparagmitt
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Hornblende, Sparagmitt
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Quartz
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Sparagmitt
Viser enkelte trusselsignaler
Viser trusselatferd over lengre tid
Quartz
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
Hornblende
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Quartz
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Sparagmitt
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Hornblende
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Sparagmitt
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Quartz
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
Hornblende
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Quartz
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Sparagmitt
Går fram til spøkelset uten hjelp
Hornblende
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Hornblende
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Tar selv kontakt med spøkelset
Quartz, Sparagmitt
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Hornblende
Starter raskt, leker aktiv
Quartz, Sparagmitt
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Griper direkte med hele munnen
Quartz, Sparagmitt
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
Hornblende
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Hornblende, Quartz, Sparagmitt
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd