Rainbows End’s B-kull

MH Protokoll for Rainbows End’s B-kull f:26.04.2007


Testdato: 14 Mars 2010
Beskrivere: Ronny Eliassen og Maj-Brit Iden
Hunder: Rainbows End’s Breedie Tang-terr


Testdato: 02 April 2011
Beskrivere: ? og Bente Line Nordtveit
Hunder: Rainbows End’s Bizzo


Testdato: 28 August 2011
Beskrivere: Maj-Brit Iden og Runar Oudmayer
Hunder: Rainbows End’s Bi-piano

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna
Breedie Tang-terr
Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Bizzo, Bi-piano
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Bizzo
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Breedie Tang-terr
Aksepterer håndtering
Bi-piano
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Bizzo
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Bizzo
Starter raskt, leker aktivt
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller med fortennene
Breedie Tang-terr, Bizzo, Bi-piano
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Bi-piano
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Breedie Tang-terr
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Bizzo
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Bizzo, Bi-piano (1)(2)
Starter men avbryter før byttet Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Breedie Tang-terr (1)
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Bizzo, Bi-piano (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Breedie Tang-terr (1)
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse
Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger
Bi-piano
Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Breedie Tang-terr, Bizzo
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Bi-piano
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Breedie Tang-terr, Bizzo
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Breedie Tang-terr, Bizzo, Bi-piano
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Bizzo
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Bizzo
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Blir aktiv, men avbryter
Bizzo
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek,
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Bizzo
Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Breedie Tang-terr
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid
Bizzo

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Breedie Tang-terr
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Bi-piano
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Bizzo
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Bizzo, Bi-piano
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Breedie Tang-terr
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Bizzo
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Flykter høyst 5 meter
Breedie Tang-terr, Bizzo
Flykter mer enn 5 meter
Bi-piano
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Bizzo
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Bizzo
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Breedie Tang-terr
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Bi-piano
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Bizzo
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Viser enkelte trusselsignaler
Breedie Tang-terr
Viser trusselatferd over lengre tid
Bizzo, Bi-piano
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Breedie Tang-terr, Bi-piano
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Bizzo
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Bizzo
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Bi-piano
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Breedie Tang-terr
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Breedie Tang-terr, Bizzo
Går fram til spøkelset uten hjelp
Bi-piano
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Breedie Tang-terr
Tar selv kontakt med spøkelset
Bi-piano
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
Bizzo
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men kan vise interesse
Breedie Tang-terr
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Starter raskt, leker aktivt
Bizzo, Bi-piano
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden
Breedie Tang-terr
Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Bizzo, Bi-piano
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Bizzo
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd
Breedie Tang-terr, Bi-piano