Woodshine’s Just-kull

MH Protokoll for Woodshine’s Just-kull f:08.05.2017


Testdato: 22 September 2018
Beskrivere: Heidi Lernæs og Ann-Merethe S. Rønning
Hunder: Woodshine’s Just Love Me, Woodshine’s Just Samwise Gamgee,
Woodshine’s Just in Time, Woodshine’s Just for Fun, Woodshine’s Just a Dreamer

Moment 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden.
Just Love Me
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna
Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk
Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Overdreven kontattagende, f.eks. hopper, gneller,bjeffer
1b. KONTAKT
Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden
Just a Dreamer
Følger med motvillig
Just Love Me
Følger med, men er ikke engasjert i testleder
Just in Time
Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen
Just Samwise Gamgee, Just for Fun
Følger med villig, er over-drevent engasjert i
testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer
1c. KONTAKT
Håndtering
Avviser med knurring og/ eller bite forsøk. Håndtering ikke gj.ført Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører
Aksepterer håndtering
Aksepterer, svarer med kontaktatferd
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Aksepterer. Svarer med overdreven kontaktadferd
2a. LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men viser interesse
Just for Fun
Leker. starter langsomt, men blir aktiv, leker
Just in Time, Just a Dreamer
Starter raskt, leker aktivt
Just Love Me, Just Samwise Gamgee
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b. LEK 1
Griping
Griper ikke
Griper ikke, snuser bare på gjenstanden
Just for Fun, Just a Dreamer
Griper forsiktig, eller med fortennene
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte, hugger gjenstanden i farten
2c. LEK 1
Griping og drakamp
Griper ikke
Just for Fun
Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot
Just a Dreamer
Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time
Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til
testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker til
testleder slipper
3a. JAKT
Forfølgelse
Starter ikke
Just Love Me (1), Just Samwise Gamgee(1)(2), Just in Time (1)(2), Just for Fun (1)(2), Just a Dreamer (1)(2)
Starter men avbryter før byttet
Just Love Me (2)
Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter
Starter med høy fart – målrettet. Bremser ned ved byttet
Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu
3b. JAKT
Griping
Overser byttet/ springer ikke frem
Just Love Me (1)(2), Just Samwise Gamgee (1)(2), Just in Time (1)(2), Just for Fun (1)(2), Just a Dreamer (1)(2)
Griper ikke, men snuser på gjenstanden
Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder
4. AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger
Just in Time
Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert urolig
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just for Fun, Just a Dreamer
Er urolig. Veksler hurtig aktiviteter under momentet
5a. AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert
Just in Time
Kontroll. Avbrudd kan forekomme
Just Samwise Gamgee, Just for Fun, Just a Dreamer
Interessert. Følger fig. uten avbrudd
Just Love Me
Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk
Veldig interessert. Gjentatte startforsøk
5b. AVST.LEK
Truer/aggresjon
Viser ingen trusseladferd
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets
første del
Viser enkelte (1-2) trusselsgnaler under momentets første og andre del
Just a Dreamer
Viser flere trusselsignaler under momentets første del Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del
5c. AVST.LEK
Nysgjerrighet
Går ikke frem til fig. innen tiden
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Går frem når fig. er aktiv på linjen
Går frem til den skjulte men snakkende fig.
Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/ eller med
tidsforsinkelse
Går fram direkte til fig. uten hjelp
5d. AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Leker ikke, men viser interesse
Leker, kan griper forsiktig trekker ikke i mot
Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak
Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke
5e. AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Blir aktiv, men avbryter
Er aktiv med fig. når denne er aktiv
Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv figurant
Oppfordrer passivt fig. til fortsatt lek
6a. OVERRASKELSE
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Just Love Me
Huker seg og stanser Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket
Just for Fun
Flykter høyst 5 meter
Just in Time, Just a Dreamer
Flykter mer enn 5 meter
Just Samwise Gamgee
6b. OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt
6c. OVERRASKELSE
Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden
Just for Fun, Just a Dreamer
Går frem når fører sitter seg på huk og prater med
kjeledressen samt roper på hunden
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time
Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av
Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen
Går fram til kjeledressen uten hjelp
6d. OVERRASKELSE
Gjenst. redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver
Just Love Me, Just Samwise Gamgee
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag
ved 2. passering
Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten
minsket intensitet
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
6e. OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Viser ingen interesse for kjeledressen
Just Love Me, Just a Dreamer
Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang
Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun
Stanser lukter/ser på kjeledressen minst to ganger
Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar
etterhvert
Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere
passeringer
7a. LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanser ikke eller kort stopp
Just Love Me
Huker seg og stanser
Gjør unna manøver uten å vende bort blikket
Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Flykter høyst 5 meter
Flykter mer enn 5 meter
7b. LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet
Går ikke fram innen tid Går fram når fører sitter på huk og prater med
skrammelet, roper på hunden
Just a Dreamer
Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av
Just in Time
Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen
Går fram til skrammelet uten hjelp
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just for Fun
7c. LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unna manøver
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun, Just a Dreamer
Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene
Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to
passeringer
Viser stor grad av redsel ved samtlige passeringer
7d. LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse
Viser ingen interesse
Just Love Me, Just for Fun
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 1 gang
Just Samwise Gamgee, Just in Time
Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger
Just a Dreamer
Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere
passeringer
8a. SPØKELSER
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd
Just in Time, Just for Fun
Viser enkelte trusselsignaler
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just a Dreamer
Viser trusselatferd over lengre tid
Viser flere trusselsinaler og noen angrep
Viser trusselatferd og flere angrep
8b. SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer
seg ikke
Ser mot spøkelsene nå og da
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene.
Lange avbrudd
Just Love Me, Just Samwise Gamgee
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Just for Fun, Just a Dreamer
Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene
under hele momentet
Just in Time
8c. SPØKELSER
Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just a Dreamer
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av
fører, noe avstandsregulering
Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler
mellom flukt/ start og kontroll
Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet
Just for Fun
8d. SPØKELSER
Nysgjerrighet
Går fram når fører har tatt av figurantene
hodetplagget/går ikke fram innen tid
Just for Fun
Går fram når fører snakker med figurantene og roper
på hunden
Just a Dreamer
Går fram til spøkelset når fører står ved siden av
Just Love Me
Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstand
Går fram til spøkelset uten hjelp
Just Samwise Gamgee, Just in Time
8e. SPØKELSER
Kontakt
Avviser eller unngår kontakt forsøk
Just for Fun
Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den Besvarer kontakten fra spøkelset
Just Love Me, Just a Dreamer
Tar selv kontakt med spøkelset
Just Samwise Gamgee, Just in Time
Intensiv kontaktatferd mot spøkelset, kan hoppe og
bjeffe
9a. LEK 2
Lekelyst
Leker ikke
Just a Dreamer
Leker ikke, men kan vise interesse
Starter langsomt, blir aktiv, leker
Just Love Me, Just in Time, Just for Fun
Starter raskt, leker aktivt
Just Samwise Gamgee
Starter veldig raskt, leker veldig aktivt
9b. LEK 2
Griping
Griper ikke
Just a Dreamer
Griper ikke direkte, snuser bare på gjenstanden Griper forsiktig, eller nølende med fortennene
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just for Fun
Griper direkte med hele munnen
Griper direkte. Hugger i gjenstanden
10. SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt
Just Love Me, Just Samwise Gamgee, Just in Time, Just a Dreamer
Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt
Just for Fun
Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men
returnerer til lek/passivitet
Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter
eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet
Berørt, redd. Vil forlate plassen, forsøker å flykte.
Avstår skudd