Vedtekter

Sist revidert på Generalforsamlingen i 2011.
KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn
Klubbens navn er Norsk Belgisk Fårehundklubb. Her forkortet til NBFK.

§ 2 Tilknytning
NBFK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og omfatter rasen BELGISKE FÅREHUNDER (Groenendael, Laekenois, Malinois og Tervueren) Klubben har sete og verneting i Oslo.

§ 3 Formål
Klubbens formål er å
a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund.
c) fremme utviklingen av den belgiske fårehunden.
d) bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer.
e) arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
f) ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som med god grunn antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år.

§ 6 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens vedtekter, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) utmeldelse
b) stryking besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
c) stryking på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) vedtak om stryking av medlemskap besluttet av klubbens styre.
e) vedtak om stryking av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomité.
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomité. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber.

§ 8 Disiplinære reaksjoner
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs Disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten Disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Stryking av medlemskap krever ¾ flertall av fullstendig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9 Æresmedlem
Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

KAPITTEL 3 – ORGANISASJON

§ 10 Klubbens organer
a) Generalforsamlingen.
b)Ekstraordinær generalforsamling
c) Styret
d) Valgkomité
e) Avdelingene

§ 11 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 31. mars og innkalles av styret med minst 5 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Med innkallelsen skal følge:
* Dagsorden
* Undertegnet årsberetning
* Undertegnet regnskap med revisors beretning
* Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 15. jaunuar.
* Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 15. januar.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Møte- og stemmerett på generalforsamingen har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Forhåndsstemmene skal sendes i lukket konvolutt merket “Forhåndsstemme” til klubbens adresse. Forhåndsstemmer skal forvares uåpnet av styret, og kun åpnes i forbindelse med stemmeavgivelse på generalforsamlingen. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 13 Generalforsamlingen behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

* Årsberetningen
* Regnskap med revisors beretning
* Budsjett for neste år
* Planer for drift og aktivitet neste år
* Opprettelse eller nedleggelse av avdelinger

Valg av:
* Leder
* Nestleder
* Sekretær
* Kasserer
* Styremedlem avl
* Styremedlem (med oppgaver som bestemmes av styret)
* Styremedlem (med oppgaver som bestemmes av styret)
* 3 varamedlemmer
* Revisor med vararevisor
* Redaktør
* Eventuelt honorarer til revisor
* Valgkomité med vararepresentanter
* Andre saker som står oppført på dagsorden

§ 14 Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem avl og 2 styremedlemmer som alle velges av generalforsamlingen.
Styret har ansvar for å:
a) Lede klubben mellom generalforsamlingene.
b) Avholde generalforsamlingen.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen.
e) Oppnevne avlsråd, komiteer, og representanter for klubben.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region.
g) Velge valpeformidler og webmaster.
h) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og redaktør.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 16 Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. Valgkomiteen skal tilstrebe å finne kandidater fra flest mulig deler av landet

§ 17 Avdelingene
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

KAPITTEL 4 – REVISOR

§ 18 Revisor
Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5 – DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringene av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

 DEFINISJONER

Absolutt flertall:
Mer enn 50 % av de avgitte stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall:
Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved forslag til endring av vedtektene) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.