Vedtekter

Vedtekter for
Norsk Belgisk Fårehund klubb
gjeldende fra 24. mars 2017

 

KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Belgisk Fårehund Klubb, og forkortes til NBFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt, og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen belgisk fårehund som består av 4 varianter; groenendael, laekenois, malinois og tervueren. Klubben er en landsomfattende raseklubb, og har sitt virkeområde i Norge. Klubben har verneting på leders adresse.

§1-2 Formål
NBFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte variant innenfor rasen. NBFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
– Generalforsamling
– Ekstraordinær generalforsamling
– Styret – Valgkomite
– Lokalavdelinger

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta medlem/person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte NBFK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge [navn på klubb] og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet

KAPITTEL 3 – ORGANISASJON

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Et medlem har anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved personvalg (fullmakt). Hvert medlem som stiller på generalforsamlingen har anledning til å stemme med inntil 2 fullmakter i tillegg til egen stemme.

Forhåndsstemmer skal sendes i lukket konvolutt merket medlemmets navn, adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens leder senest innen 10 dager før generalforsamlingen.

§3-3 Innkalling
Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge: – Dagsorden – Årsberetning – Regnskap med revisors beretning – Budsjett for neste år – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for det aktuelle år
f) Planer for drift og aktivitet for kommende periode (til neste generalforsamling)
g) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
h) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
i) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
j) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer for 2 år
– 2 styremedlemmer for 2 år
– 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor og vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år.

Leder og nestleder velges annethvert år.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 – Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
– lede klubben mellom generalforsamlingene
– avholde generalforsamling
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
– oppnevne komiteer, og representanter for klubben, utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør.

Kap 5 – Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder, og to medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Både revisor, og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap 6 – Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Vedtektene er sist endre på generalforsamling 24. mars 2017

De gamle vedtenktene finner du her