top of page

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Belgisk Fårehund klubb
gjeldende fra 05. Juni 2021

Kap 1 – Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Belgisk Fårehund Klubb, og forkortes til NBFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt, og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen belgisk fårehund som består av 4 varianter; groenendael, laekenois, malinois og tervueren. Klubben er en landsomfattende raseklubb, og har sitt virkeområde i Norge. Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NBFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NBFK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet. 

 

§1-3 Definisjoner Klubbens organer

Generalforsamling
- Ekstraordinær generalforsamling
- Styret - Valgkomite

- Lokalavdelinger

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NBFK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. NBFK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap 2 – Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:

 

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinære reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet

Kap 3 – Organisasjon
 

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3⁄4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming.

Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
 

På klubbens generalforsamling og ekstraordinært generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Et medlem har anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved personvalg (fullmakt). Hvert medlem som stiller på generalforsamlingen har anledning til å stemme med inntil 2 fullmakter i tillegg til egen stemme.
 

Forhåndsstemmer skal sendes i en nøytral konvolutt og legges i en lukket konvolutt, som er merket medlemmets navn, adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens leder senest innen 7 dager før generalforsamlingen.
 

§3-3 Innkalling

Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, epost, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
 

 • -  Saksliste

 • -  Årsberetning

 • -  Regnskap med revisors beretning

 • -  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være

  styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 • -  Budsjett for neste år

 • -  Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet

  se-nest 5 uker før møtedato.
   

  §3-4 Generalforsamlingens oppgaver Generalforsamlingens oppgaver er å:

  1. a)  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og

   saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

  2. b)  Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra

   møtet.

  3. c)  Behandle årsberetning

  4. d)  Godkjenne regnskap med revisors beretning

  5. e)  Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

  6. f)  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.. Benkeforslag (ny

   saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidige fremmede forslag.

  7. g)  Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen

  8. h)  Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for det aktuelle år i) Velge:

  - Leder for 2 år
  - Nestleder for 2 år
  - Sekretær for 2 år
  - 3 styremedlemmer for 2 år

  - 2 varamedlemmer for 1 år - Revisor og vararevisor for 2 år.
  Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år.

  Leder og nestleder velges annethvert år. Kasserer/regnskapsfører er uten styreverv. Egen avtale skal utarbeides med regnskapsansvarlig.

  Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

  Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
  I hovedregelen begrenset til to kandidater, men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift. Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor forskjellige interesser, herunder geografi/regioner, er forsvarlig ivaretatt.Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg,

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister.
Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

 

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær generalforsamling. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.
 

Kap 4 – Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
 

Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
 

§4-3 Styrets oppgaver er å:

-  lede klubben mellom generalforsamlingene

-  avholde generalforsamling

-  drive klubben i samsvar med klubbens formål

-  gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen

-  oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør

-  søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

-  eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
 

Kap 5 – Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder, og to medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Både revisor, og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
 

Kap 6 – Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
 

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
 

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
 

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

 • Flest stemmer Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer

   Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall

 •  50 % + 1 av de avgitte stemmer

   Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall

 • 2/3, 3⁄4 eller annet vedtaksfestet flertall

 • Blanke stemmer teller

   Bruk er vedtaksfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.


Les brevet i sin helhet
HER:

Contact
bottom of page