Vedtekter

Vedtekter for Norsk Belgisk Fårehund klubb
gjeldende fra 23. mars 2019

 

Kap 1 – Innledende bestemmelser.

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Belgisk Fårehund Klubb, og forkortes til NBFK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt, og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub
(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre
særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger
sine egne medlemmer å følge NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben
omfatter rasen belgisk fårehund som består av 4 varianter; groenendael, laekenois, malinois og
tervueren. Klubben er en landsomfattende raseklubb, og har sitt virkeområde i Norge. Klubben har
verneting i Oslo.


§1-2 Formål
NBFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NBFK
skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når
det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner Klubbens organer:
– Generalforsamling
– Ekstraordinær generalforsamling
– Styret – Valgkomite
– Lokalavdelinger

§ 1-4 Tilknytning og organisering
NBFK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens
lover. NBFK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene
lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i
samsvar med lovmalen.

Kap 2 – Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem
kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBFK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NBFKs og
Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende
regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub
eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen
uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av
NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har
ingen rettigheter før full kontingenten er betalt

§2-4 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 – Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med
unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾
flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre
vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som
oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har
oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i
hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (oggså
aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært
medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person
med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
På klubbens generalforsamling og ekstraordinært generalforsamling kan NKK møte med inntil 2
representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Et medlem
har anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved personvalg
(fullmakt). Hvert medlem som stiller på generalforsamlingen har anledning til å stemme med inntil 2
fullmakter i tillegg til egen stemme.
Forhåndsstemmer skal sendes i en nøytral konvolutt og legges i en lukket konvolutt, som er merket
medlemmets navn, adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens
leder senest innen 7 dager før generalforsamlingen.

§3-3 Innkalling
Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av
styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post,
e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være
Valgkomiteen i hende/poststemplet se-nest 5 uker før møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen
og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.. Benkeforslag (ny
saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidige fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for det aktuelle år
i) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– 3 styremedlemmer for 2 år – 2 varamedlemmer for 1 år
– Revisor og vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år.
Leder og nestleder velges annethvert år. Kasserer/regnskapsfører er uten styreverv. Egen avtale skal
utarbeides med regnskapsansvarlig.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbund av domstolene/Mattilsynet
for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles, benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatt
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet.

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av
medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog
ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinær generalforsamling.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 – Styret m.v.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er
forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for
medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
– lede klubben mellom generalforsamlingene
– avholde generalforsamling
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen
– oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer
for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap 5 – Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder, og to medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv
som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
generalforsamlingen. Både revisor, og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

Kap 6 – Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene
og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes
på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om
oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål.
Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall
– Flest stemmer
Alminnelig flertall
– 50 % + 1 av de avgitte stemmer
-Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
– 50 % + 1 av de avgitte stemmer
– Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
– 2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall
– Blanke stemmer teller
– Bruk er vedtaksfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.

Vedtektene ble sist endret på generalforsamling 23.mars 2019.