top of page

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Belgisk Fårehund klubb
gjeldende fra 25.03.2023

Kap 1 – Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde 

Klubbens navn er Norsk Belgisk Fårehund Klubb, og forkortes til NBFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt, og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen belgisk fårehund som består av 4 varianter; groenendael, laekenois, malinois og tervueren. Klubben er en landsomfattende raseklubb, og har sitt virkeområde i Norge. Klubben har verneting i Oslo.   

§1-2 Formål 

NBFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NBFK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner Klubbens organer: 

-           Årsmøte

-           Ekstraordinært årsmøte 

-           Styret - Valgkomite  

-           Lokalavdelinger 

 

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NBFK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.  NBFK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

 

 

 

Kap 2 – Medlemskap og krav til dette 

§2-1 Medlemskap 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBFK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NBFKs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben når det gjelder klubbinternt regelverk. 

 

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a)    Utmeldelse  

b)    Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert                gjeld til klubben  

c)    Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d)    Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 

 

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 

 

§2-4 Disiplinære reaksjoner 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som disiplinærsak, forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg.

Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak.

 

Kap 3 – Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet 

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte. 

Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Ellers gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre.

 

§3-2 Møte og stemmerett 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes, og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om

møtet avholdes fysisk eller helt eller delvis digitalt. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Et medlem har anledning til å la seg representere på generalforsamlingen av annet medlem ved både personvalg og avstemming på saker (fullmakt). Hvert medlem som stiller på̊ årsmøte har anledning til å stemme med inntil 2 fullmakter i tillegg til egen stemme. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg. 

 

Forhåndsstemmer skal sendes i en nøytral konvolutt og legges i en lukket konvolutt, som er merket medlemmets navn, adresse og medlemsnummer (personid i NKKs medlemssystem) til valgkomiteens leder senest innen 7 dager før generalforsamlingen.  

 

§3-3 Innkalling 

Dato for årsmøte skal gjøres kjent for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, epost, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge: 

-     Saksliste

-     Årsberetning 

-     Regnskap med revisors beretning 

-     Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i              hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

-     Budsjett for neste år 

-     Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest              5 uker før møtedato

-      Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at

       møtet skal avholdes digitalt

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtets oppgaver er å:  

a)   Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og saksliste,                samt å gi observatører rett til å være til stede.  

b)    Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.  

c)    Behandle årsberetning  

d)    Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e)    Opprettelse og nedleggelse av avdelinger  

f)     Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.. Benkeforslag (ny saker) er               ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidige fremmede forslag.  

g)    Vedta instruks for organer som oppnevnes i årsmøte

h)    Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for det aktuelle år

i)     Velge:  

-      Leder for 2 år  

-       Nestleder for 2 år  

-       Sekretær for 2 år 

-       3 styremedlemmer for 2 år

-       2 varamedlemmer for 1 år 

-       Revisor og vararevisor for 2 år

-       Valgkomite med Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem for 1 år

 

Leder og nestleder velges annethvert år. Kasserer/regnskapsfører er uten styreverv. Egen avtale skal utarbeides med regnskapsansvarlig.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbund av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater, men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift. Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor forskjellige interesser, herunder geografi/regioner, er forsvarlig ivaretatt.

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.       

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder ellers så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

 

Kap 4 – Styret m.v. 

§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§4-2 Vedtak og representasjon 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

Leder og sekretær kan i felleskap underskrive regnskap til søknad om momskompensasjon og andre regnskapsmessige forhold.

Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak kommer frem. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

 

§4-3 Styrets oppgaver er å: 

-    lede klubben mellom årsmøtene

-    avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres

-     drive klubben i samsvar med klubbens formål 

-     gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte

-     oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for                          særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør 

-      søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

-      eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

 

Kap 5 – Årsmøtets verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite 

Valgkomiteen består av leder, og to medlemmer, samt ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 

§5-2 Revisor 

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og gir beretning til årsmøte. Både revisor, og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. 

 

Kap 6 – Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. 

§6-3 Oppløsning 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner 

Simpelt flertall

•    Flest stemmer Alminnelig flertall

•    50 % + 1 av de avgitte stemmer

•    Blanke stemmer teller ikke

       Absolutt flertall

•    50 % + 1 av de avgitte stemmer

•     Blanke stemmer teller

       Kvalifisert flertall

•     2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall

•     Blanke stemmer teller

•     Bruk er vedtaksfestet

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsreglerLes brevet i sin helhet HER:

Contact
bottom of page